An accidental martyr? The 100-year mystery of why suffragette Emily Davison threw herself under the king's horse

Sat, 21 Feb 2015 19:28:49 +0000

In 1928 women in UK were given same voting rights as men.

Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ

Load more